Journalism | Публіцистика

COLLECTIONS OF ARTICLES & NOTES | ЗБІРКИ СТАТЕЙ І НОТАТОК

Українізація України як факт і фактор системних змін: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2019. — 230 с.

В‘ячеслав Чорновіл як феномен української історії й політики: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2019. — 201 с.

Будапештський формат: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2020. — 294 с.

Україноцентризм, журналістика і система ЗМІ: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2020. — 449 с.

Світове українство — рушійна системних змін в Україні: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2020. — 309 с.

Системні зміни — перспектива для України: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2020. — 393 с.

Трансформаційна місія Українського Козацтва: Статті, нотатки — Вашинґтон: Видавництво Україна Інк. — 2021. — 210 с.

Інтелектуальна еліта України як проблема: Статті, нотатки. — Вашинґтон: Видавництво Україна Інк. — 2022. — 729 с.

* * *

UKRAINIZATION 
as Fact and Factor of Systemic Changes


Ukraina Inc Publishing represents a book by Volodymyr Ivanenko “Ukrainization as Fact and Factor of Systemic Changes” (Washington, 2019. 230 p. Ukrainian language).
The collection contains articles and notes on the idea of Ukrainization of Ukraine as a fact and a factor of bringing up level of national consciousness and civil maturity of Ukrainian society, and hence systemic changes, aimed at replacing the authoritarian- totalitarian Soviet social order and the administrative-command mode of governing by a new social system and the way of governing based on Ukrainian national traditions and customs. 
At this time the book is available in the electronic format only. We hope that very soon it will be available in a paper version as well.
Feel free to download it by clicking a дштл below — in Ukrainia

УКРАЇНІЗАЦІЯ
як факт і фактор системних змін


Україна, Інк презентує книжку Володимира Іваненка «Українізація як факт і фактор системних змін» (Вашингтон, 2019. 230 с.).
Збірка вміщує статті й нотатки, присвячені ідеї українізації України як факту і фактору піднесення рівня національної свідомості й громадянської зрілості українського суспільства, а відтак системних змін, метою яких має стати заміна авторитарно-тоталітарного радянського суспільного устрою й адміністративно-командного способу урядування новим суспільним ладом та способом урядування, заснованих на українських національних традиціях і звичаях. 
На даний час книжка доступна в електронному форматі. Сподіваємося, що ближчим часом вирішиться питання й паперової версії.
Електронну версію книжки, можна завантажити, натиснувши посилання нижче:

VYACHESLAV CHORNOVIL
as Phenomenon of Ukrainian History & Politics


Ukraina Inc Publishing represents a book by Volodymyr Ivanenko “Vyacheclav Chornovil as Phenomenon of Ukrainian History & Politics” (Washington, 2019. 196 p. Ukrainian language).
Vyacheslav Chornovil’s life and death remain the focus of the Ukrainian (and not only Ukrainian) public. This gives grounds for discussing his political and journalistic experience, his role in the social and political life of Ukraine, the circumstances of his death. This collection of articles and notes is intended to draw attention to V. Chornovil’s personality, his place in Ukrainian history and politics, and thus to learning lessons of modern Ukrainian nation formation and statehood building.
At this time the book is available in the electronic format only. — in Ukrainian

В’ЯЧЕСЛАВ ЧОРНОВІЛ
як явище української історії й політики

Життя і смерть В’ячеслава Чорновола залишаються в центрі уваги української (і не тільки української) громадськості. Це дає підстави для обговорення його політичного й публіцистичного досвіду, його ролі в громадсько-політичному житті України, обставин його загибелі. Ця збірка статей і нотаток має на меті привернути увагу до постаті В. Чорновола та його місця в українській історії й політиці, а відтак і до вивчення уроків сучасного українського націєтворення й державотворення.
На даний час книжка доступна в електронному форматі. Сподіваємося, що ближчим часом вирішиться питання й паперової версії.

BUDAPEST FORMAT

Ukraina Inc Publishing represents a book by Volodymyr Ivanenko “Budapest Format” (Washington, 2019. 290 p. Ukrainian language).
The collection includes the author’s articles and notes related to the Budapest Format Initiative, and appendices include Wikipedia material and the complete Igor Lossovsky’s work “The International Legal Status of the Budapest Memorandum” (Kyiv, 2015). Switching negotiations on Russia’s aggression against Ukraine into the Budapest format is an opportunity to transform the Budapest Memorandum into a full-fledged international agreement that would guarantee Ukraine its security and territorial integrity, as well as a step towards a revision of the Security and Cooperation in Europe Treaty. 
At this time the book is available in the electronic format only. The electronic version of the book can be ordered directly from Ukraina Inc Publishing by paying $4.99 at: https://paypal.me/ukrainainc. Upon confirmation of payment by e-mail to ukrainainc@gmail.com, Ukraina Inc Publishing will send you a .pdf version in response.
The paper version of the book will be printed and distributed on the basis of pre-orders from interested parties and organizations on a subscription basis. You can pre-order the book by writing to the email address above, stating that your prepayment will be paid immediately after the number of pre-orders is at least 1,000 copies. Sponsorship is welcome!
Ukraina Inc Publishing and Budapest Format Initiative invite volunteer translators to expedite the translation of the book into English and prepare an English edition.

БУДАПЕШТСЬКИЙ ФОРМАТ

Україна, Інк презентує книжку Володимира Іваненка «Будапештський формат» (Вашингтон, 2019. 290 с.).
Збірка включає статті й нотатки автора, пов’язані з ініціативою Будапештського формату, а додатки — матеріал із Вікіпедії та повний текст праці Ігоря Лоссовського “Міжнародно-правовий статус Будапештського Меморандуму” (Київ, 2015). Переведення переговорів про агресію Росії проти України у Будапештський формат — це можливість трансформації Будапештського Меморандуму у повноцінну міжнародну угоду, яка гарантувала б Україні її безпеку й територіальну цілісність, а також крок до перегляду Договору про безпеку і співробітництво в Європі. 
На даний час книжка доступна в електронному форматі. Електронну версію книжки, можна замовити безпосередньо в компанії Україна, Інк, сплативши $4.99 за посиланням: https://paypal.me/ukrainainc. Після підтвердження оплати на електронну пошту ukrainainc@gmail.com, у відповідь видавництво компанії Україна, Інк надішле вам електронну версію у форматі .pdf.
Паперова версія книжки буде видрукована й розіслана на основі попередніх замовлень зацікавлених осіб і організацій на умовах передплати. Попередньо замовити книжку можна, написавши на вказану вище адресу електронної пошти лист із запевненням, що передоплату буде здійснено негайно після того, як кількість попередніх замовлень складе не менше 1,000 примірників. Спонсорство заохочується!Видавництво України Інк та Ініціатива Будапештського формату запрошують перекладачів-волонтерів для прискореного виконання перекладу книжки англійською мовою та підготовки англомовного видання.

UKRAINOCENTRISM, JOURNALISM & MEDIA SYSTEM

Ukraina Inc Publishing represents a book by Volodymyr Ivanenko ”Ukrainocentrism, Journalism & Media System” (Washington: Ukraina Inc Publishing. — 2020. — 449 p. — in Ukrainian.
This collection of articles and notes is devoted to the idea of Ukraine’s information space systemic Ukrainization and information sovereignty protection, Ukrainocentric media system creation and its key tool role in forming and expressing public opinion as a ‘fourth power’. The book is intended for journalists and media managers, journalism experts, teachers and students, a wide range of readers. — in Ukrainian.
At this time the book is available in the electronic format only.

УКРАЇНОЦЕНТРИЗМ, ЖУРНАЛІСТИКА і СИСТЕМА ЗМІ

Україна, Інк презентує книжку Володимира Іваненка ”Україноцентризм, журналістика і система ЗМІ” (Вашингтон: Видавництво Україна Інк. — 2020. — 449 с.).
Ця збірка статей і нотаток присвячена ідеї системної українізації інформаційного простору й захисту інформаційного суверенітету України, створення україноцентричної системи ЗМІ та їхньої ролі як ключового інструменту формування й вираження громадської думки як “четвертої влади”. Книжка розрахована на журналістів і медіа менеджерів, журналістикознавців, викладачів і студентів журналістики, широке кола читачів.
На даний час книжка доступна в електронному форматі.

SYSTEMIC CHANGES —
a Perspective for Ukraine

Ukraina Inc Publishing represents a book by Volodymyr Ivanenko “Systemic Changes — a Perspective for Ukraine” (Washington, 2020. 393 p. Ukrainian language).
Articles and notes of this collection actualize the idea of systemic changes in Ukraine, thanks to which Ukraine will be able to get out of the authoritarian-totalitarian social order imposed on it by the Soviet social system with its administrative-command government, and to establish social order and way of governance based on Ukrainian national traditions and customs and in the conditions of reality it will be able to become a successful country. — in Ukrainian
At this time the book is available in the electronic format only. — in Ukrainian

СИСТЕМНІ ЗМІНИ —
перспектива для України

Україна, Інк презентує книжку Володимира Іваненка «Системні зміни — перспектива для України» (Вашингтон, 2020. 393 с.).
Статті і нотатки цієї збірки актуалізують ідею системних змін в Україні, завдяки яким Україна зможе вийти з авторитарно-тоталітарної системи координат, нав’язаної їй радянським суспільним устроєм з його адміністративно-командним урядуванням, і встановити суспільний лад і спосіб урядування, які грунтуються на українських національних традиціях і звичаях і в умовах яких вона зможе стати успішною країною.
На даний час книжка доступна в електронному форматі.

WORLD UKRAINIANS —
a Driving Force of Systemic Change in Ukraine


Ukraina Inc Publishing represents a book by Volodymyr Ivanenko “World Ukrainians — a driving force of systemic change in Ukraine” (Washington, 2020. 309 p. Ukrainian language).
This collection brings together under one cover the author’s notes and notes, which in one way or another relate to the Ukrainian diaspora, its ties and interaction with Ukraine and Ukrainian society. Understanding the historical experience of world Ukrainianness, current problems of organized life of the diaspora and diaspora studies, the author reflects on how to turn world Ukrainianness into a driving force of systemic change in Ukraine.
For all those who are interested and concerned about the fate of Ukrainian abroad, its cooperation with Ukraine and Ukrainian society and dreams of a rich and successful Ukraine.
At this time the book is available in the electronic format only. — in Ukrainian

СВІТОВЕ УКРАЇНСТВО —
рушійна сила системних змін в Україні


Україна, Інк презентує книжку Володимира Іваненка “Світове українство — рушійна сила системних змін в Україні: Статті, нотатки” (Вашинґтон, 2020. 309 с.).
Ця збірка об’єднує під однією обкладинкою статті й нотатки автора, які так чи інакше стосуються української діаспори, її зв’язків і взаємодії з Україною й українським суспільством. Осмислюючи історичний досвід світового українства, актуальні проблеми організованого життя діаспори й діаспорознавства, автор роздумує над тим, як перетворити світове україн-ство на рушійну силу системних змін в Україні.
Для всіх, хто цікавиться і переймається долею українського зарубіж-жя, його співпраці з Україною й українським суспільством та мріє про багату й успішну Україну. 
На даний час книжка доступна в електронному форматі.

%d bloggers like this: