NEW MARSHALL’S PLAN | НОВИЙ ПЛАН МАРШАЛЛА

ENG | УКР

NEW MARSHALL’S PLAN

In Lugano, Switzerland, Ukrainian government and world leaders will be discussing a plan for Ukrainian Recovery. Some call it the “New Marshall’s Plan”. 

Participants are going create a real plan that will help Ukraine to win the war, protect people, rebuild infrastructure, and become economically developed country. And this plan needs to be implemented now.

How serious this plan and its discussion should be can be judged from the fact that at the moment neither Ukraine nor Ukrainians abroad are not even discussing the strategy of Ukraine’s victory over the Russian aggressor, and how this victory will be maintained and consolidated.

Given the experience of Ukraine in recent years, it can be concluded that the “new Marshall Plan” can turn into a “Great construction” in the style of the initiatives of the current president of Ukraine V. Zelensky or be reduced to situational reforms in the style of the previous president of Ukraine P. Poroshenko.

In any case, Ukraine will be rebuilt in the coordinate system of the same Soviet authoritarian-totalitarian social system, from which Ukraine cannot escape during the three decades of its 

With such an approach, obviously, with external help, it is already possible to restore the infrastructure, in order to expose it to new destructive blows from the Russian Federation, but Ukraine is unlikely to become an economically developed and successful country. 

Ukraine needs systemic changes, that is, the replacement of the Soviet social system with a qualitatively new social system based on Ukrainian national traditions and customs, with the implementation of the wisdom and best achievements of the most successful countries in the world.

Unfortunately, the idea of systemic changes is not discussed even among the intellectual elite. There is a lot of chatter about “civil society”, but there is not even a hint of any steps to raise the level of national consciousness and civic maturity (responsibility) of this society.

Russia’s war in Ukraine created the prerequisites for the initiation of such social changes, for the systematic Ukrainization of education and science, for the creation of a Ukrainocentric mass media system, for the creation of qualitatively new ideological political parties and movements capable of raising and nominating qualitatively new Ukrainocentric leaders, etc.

All this, unfortunately, remains out of the attention of even the most conscious figures, who instead are actually busy thinking about the possibilities of dispersing financial resources that the richest countries in the world are ready to provide for the reconstruction of Ukraine, which are being destroyed by insane Russian bombings and missile attacks.

And the whole problem boils down to the fact that practically no one is aware of the existential nature of this war both for Russia as the aggressor and for Ukraine as the victim of this aggression.

We can see this in the way how they treat both in Ukraine and abroad the Appeal by representatives of Ukrainians Worldwide and Peoples all over the world who support Ukraine and Ukrainians in their war against Russian aggressor.

Prof. Dr. Volodymyr Ivanenko, Ukrainians Worldwide Movement Organizing Committee Chairman, Ukrainian University Club President

* * *

НОВИЙ ПЛАН МАРШАЛЛА

У Лугано, Швейцарія, український уряд та світові лідери обговорюватимуть план українського відновлення. Деякі називають це «новим планом Маршалла».

Учасники збираються створити реальний план, який допоможе Україні виграти війну, захистити людей, відновити інфраструктуру та стати економічно розвиненою країною. І цей план потрібно реалізовувати зараз.

Цією інформацією на своїй сторінці в LinkedIn поділився Роман Шеремета, доцент економічного факультету Weatherhead School of Management при Case Western Reserve University в США та ректор Американського університету в Києві, Україна.

Наскільки серйозним має бути цей план і його обговорення, можна судити з того, що на даний момент ні в Україні, ні в українському зарубіжжі навіть не обговорюється стратеґія перемоги України над російським аґресором, а тим паче — утримання й закріплення цієї перемоги.

З огляду на досвід України останніх років, можна дійти висновку, що «новий план Маршалла» може перетворитися на «Велике будівництво» у стилі ініціатив чинного президента України В. Зеленського або звестися до ситуативних реформ у стилі попереднього президента України П. Порошенка.

У будь-якому разі Україну будуть відбудовувати в системі координат того ж радянського авторитарно-тоталітарного суспільного устрою, з якого Україна ніяк не може вибратися упродовж трьох десятиліть своєї незалежності.

За такого підходу, очевидно, із сторонньою допомогою уже зараз можна зайнятися відновити інфраструктуру, щоб підставляючи її новим руйнівним ударам з боку РФ, але стати економічно розвиненою й успішною країною Україна навряд чи стане.

Україна потребує системних змін, тобто заміни радянського суспільного устрою якісно новим суспільним ладом, заснованим на українських національних традиціях і звичаях, з імпліментацяєю лосвіду і кращих досягнень найуспішніших країн світу.

На превеликий жаль, ідея системних змін не обговорюється навіть у середовищі інтелектуальної еліти. Є багато балачок про «громадянське суспільство», але немає навіть натяку на бодай якісь кроки для піднесення рівня національної свідомості й громадянської зрілості (відповідальності) цього суспільства. 

Війна Росії в Україні створила передумови для ініціювання таких соціальних зрушень, для системної українізації освіти й науки, для створення україноцентричної системи ЗМІ, для створення якісно нових ідеолоґічних політичних партій і рухів, здатних виховати й висунути якісно нових україноцентричних лідерів та ін.

Усе це, на превеликий жаль, залишається поза увагою навіть найпритомніших діячів, які натомість фактично зайняті думками про можливості розпилювання фінансових ресурсів, що їх найбагатші країни світу готові надати для відновлення зруйнованої безумними російськими бомбардуваннями й ракетними обстрілами Україну.

А вся проблема зводиться до того, що практично ніхто не усвідомлює екзистенційну природу цієї війни і для Росії як аґресора, і для України як жертви цієї аґресії. 

Це ми бачимо по тому, як і в Україні, і за кордоном ставляться до Звернення представників світового українства й народів, які підтримують Україну й українців у їхній справедливій війні проти російського аґресора

Проф. Др. Володимир Іваненко, голова Орґкомітету Руху Світового Українства, президент Українського Університетського Клубу.

On Topic | До теми:

SOVEREIGN & INDEPENDENT UKRAЇNA: EXPERIENCE & PERSPECTIVES – Dr. Volodymyr Ivanenko | Др. Володимир Іваненко

Українізація України як факт і фактор системних змін: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2019. — 230 с.

В‘ячеслав Чорновіл як феномен української історії й політики: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2019. — 201 с.

Будапештський формат: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2020. — 294 с.

Україноцентризм, журналістика і система ЗМІ: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2020. — 449 с.

Світове українство — рушійна системних змін в Україні: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2020. — 309 с.

Системні зміни — перспектива для України: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2020. — 393 с.

Трансформаційна місія Українського Козацтва: Статті, нотатки — Вашинґтон: Видавництво Україна Інк. — 2021. — 210 с.

Інтелектуальна еліта України як проблема: Статті, нотатки. — Вашинґтон: Видавництво Україна Інк. — 2022. — 729 с.

Published by Dr Volodymyr Ivanenko | Д-р Володимир Іваненко

Entrepreneur, Professor & Scholar | Підприємець, професор, учений

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: